100-летие Октябрьской революции 1917 года во Вьетнаме

События, новости, информация, статьи и репортажи.
Ответить
ozes
Администратор
Сообщения: 5350
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

100-летие Октябрьской революции 1917 года во Вьетнаме

Сообщение ozes » 27 сен 2017 19:22

РЦНК в Ханое:

К 100-летию революции 1917 г. в России: Научная конференция и выставка архивных документов о влиянии революции 1917 года на освободительную борьбу во Вьетнаме

В 2017 году отмечается 100-летие революции 1917 года, которая оказала огромное влияние на историческое развитие России и всего мирового сообщества. Всестороннее и объективное изучение данного исторического события помогает осознать трагичность раскола общества на противоборствующие стороны, понять важность сильной государственной власти, поддерживаемой всеми слоями населения страны.

Для Вьетнама революция 1917 года имеет особое значение. Она воодушевила население страны на продолжение борьбы за свою независимость и оказала серьезное влияние на формирование революционно-освободительного движения во Вьетнаме.

С учётом изложенного, Российский центр науки и культуры в г. Ханое (представительство Россотрудничества во Вьетнаме) и Ханойский государственный университет (Институт социальных и гуманитарных наук), Росархив и Государственный департамент по делопроизводству и архивному делу Вьетнама с 22 по 25 ноября 2017 г. проведут Научную конференцию и выставку архивных документов о влиянии революции 1917 г. в России на освободительную борьбу во Вьетнаме, посвящённую данному важному событию.

Конференция станет площадкой для обмена мнениями, обсуждения проблематики выбранных тем историков, русистов, вьетнамистов, работников государственных архивов двух стран и членов обществ дружбы России и Вьетнама.

В рамках Конференции планируется выделить следующие секции:
1. Историческая секция;
2. Вьетнамистика в России;
3. Русистика во Вьетнаме;
4. Диалог по линии Росархива и Государственного управления по делопроизводству и архивному делу Вьетнама;
5. Рабочие встречи и обмен мнениями по линии Обществ российско-вьетнамской и вьетнамско-российской дружбы.

Дополнительно информируем, что в рамках конференции также пройдёт выставка исторических материалов, организаторами которой выступят Росархив и Государственное управление по делопроизводству и архивному делу Вьетнама. Выставка будет развернута в музее Хо Ши Мина.

Телефон для справок: +(842) 437-719-937

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Hội thảo Khoa học và Triển lãm tài liệu lưu trữ về ảnh hương của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào đấu tranh giải phóng ở Việt Nam

Năm 2017 kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 1917, sự kiện gây ảnh hưởng to lớn tới quá trình phát triển lịch sử của nước Nga cũng như toàn thể cộng đồng thế giới. Nghiên cứu toàn diện và khách quan sự kiện lịch sử này sẽ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc tính chất bi kịch của tình trạng chia rẽ xã hội thành các phe phái đối kháng, thấy được tầm quan trọng của một chính quyền nhà nước vững mạnh, được tất cả các tầng lớp nhân trong nước ủng hộ.

Đối với Việt Nam, cuộc Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa quan trọng, khích lệ các tầng lớp nhân dân đứng lên tiếp tục công cuộc đấu tranh giành độc lập, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự ra đời của phong trào cách mạng giải phóng ở Việt Nam.

Ý thức được điều đó, trong các ngày từ 22 đến 25 tháng 11 năm 2017 tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (Cơ quan Đại diện hợp tác LB Nga tại Việt Nam), Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), Cục Lưu trữ LB Nga và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học và Triển lãm tài liệu lưu trữ về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào đấu tranh giải phóng ở Việt Nam nhân sự kiện trọng đại này.

Hội thảo sẽ là diễn đàn trao đổi ý kiến, bàn thảo các vấn đề xung quanh các chủ đề đã được lựa chọn của các nhà sử học, Nga ngữ học, Việt Nam học, các cán bộ ngành lưu trữ của hai nước, các thành viên Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Hữu nghị Việt-Nga.

Dự kiến, Hội thảo sẽ có các tiểu ban sau:
1. Tiểu ban Lịch sử;
2. Việt Nam học ở Nga;
3. Nga ngữ học ở Việt Nam;
4. Đối thoại giữa Cục Lưu trữ LB Nga và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam;
5. Gặp gỡ và trao đổi ý kiến giữa Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Hữu nghị Việt-Nga.

Xin lưu ý thêm rằng, cũng trong khuôn khổ Hội thảo sẽ có Triển lãm các tư liệu lịch sử do Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam tổ chức. Triển lãm sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: +(842) 437-719-937

ozes
Администратор
Сообщения: 5350
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: 100-летие Октябрьской революции 1917 года во Вьетнаме

Сообщение ozes » 27 сен 2017 19:23

7 ноября и 22 апреля во Вьетнаме:

viewtopic.php?p=1338#p1338
http://www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic. ... 135#p23135


Каменный стол Хо Ши Мина и ручей Ленина в Пакбо пров. Каобанг:
viewtopic.php?p=1312#p1312

ozes
Администратор
Сообщения: 5350
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: 100-летие Октябрьской революции 1917 года во Вьетнаме

Сообщение ozes » 27 сен 2017 19:24

К 100-летию революции 1917 года: Научная конференция «Академии народной полиции – 50 лет»:

viewtopic.php?p=5047#p5047

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 5350
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: 100-летие Октябрьской революции 1917 года во Вьетнаме

Сообщение ozes » 01 окт 2017 20:16

У крейсера Аврора к 100-летию Октябрьской революции - фото Тху Нгуен:

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 5350
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: 100-летие Октябрьской революции 1917 года во Вьетнаме

Сообщение ozes » 11 окт 2017 09:55

Социализм остается единственным правильным решением, которое нужно сегодняшнему человечеству

10 октября 2017

Нянзан Онлайн – Участники конференции подтвердили, что идеалы и дух Октябрьской революции по-прежнему являются знаменем борьбы трудящихся во всем мире на новом этапе

Международная конференция на тему «Столетие Великой Октябрьской социалистической революции – прошлый опыт и нынешняя ситуация в строительстве социализма – уроки и стратегии для коммунистов в современном мире» прошла с 8 по 10 октября 2017 г. в Калькутте (Индия).

В этой конференции приняла участие вьетнамская делегация во главе с постоянным Заместителем заведующего Отделом по внешним связям ЦК КПВ Чан Дак Лоем.

Конференция, организатором которой стала Коммунистическая партия Индии, привлекла к участию примерно 100 делегатов от 15 коммунистических и рабочих партий из 13 стран мира.

На конференции участники обсудили вопрос важности и большого влияния Великой Октябрьской революции, отметив, что она не только изменила судьбу русских трудящихся, но и всего человечества, открыв эпоху строительства общества нового типа, в котором нет места эксплуатации «человека человеком» и все его члены действительно равны.

Кроме того, делагаты подтвердили бесспорную ценность беспрецедентных в истории человечества достижений при Советской власти в экономическом развитии, продвижении по пути прогресса и осуществлении социальной справедливости, высоко оценили решающий вклад Советского Союза в победу над фашизмом, а также весомый вклад всех социалистических стран в движение национального освобождения и сохранение мира во всем мире после Второй мировой войны.

Участники проанализировали причины и уроки распада Советского Союза и лагеря социалистических государств в Восточной Европе, отметив, что это, в основном, связано с субъективными ошибками и не означает, что социализм уже закончился или не имел будущего.

Обменявшись мнениями о ситуации в современном мире, особо отметив негативное влияние углубляющегося кризиса мирового капитализма на трудящихся, о практике и уроках, извлеченных из опыта строительства социализма в двадцатом веке, в частности, во Вьетнаме, Китае и на Кубе, делегаты согласились, что социализм остается единственным правильным решением, которое нужно сегодняшнему человечеству. Участники подтвердили, что идеалы и дух Октябрьской революции по-прежнему являются знаменем борьбы трудящихся во всем мире на новом этапе.

http://ru.nhandan.com.vn/gapgodoithoai/ ... D1%83.html

ozes
Администратор
Сообщения: 5350
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: 100-летие Октябрьской революции 1917 года во Вьетнаме

Сообщение ozes » 18 окт 2017 10:07

100 лет Октябрьской революции - спецпроект газеты Нянзан Онлайн:

http://ru.nhandan.com.vn/theodongsukien ... D0%B8.html

Ответить

Вернуться в «Россия и Вьетнам»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей